понеділок, 6 лютого 2023 р.

Первісна. Таблиця первісних

Тема уроку. Первісна. Таблиця первісних

Мета уроку: предметна компетентність - формувати поняття первісної функції, знання таблиці первісних;

ключові компетентності:

- спілкування державною мовою - аргументувати, доводити правильність тверджень;

- соціальна і громадянська компетентності - висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

- уміння вчитись упродовж життя - організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

розвивати пам’ять, математичну грамотність; виховувати самостійність, уміння розраховувати час.

І. Організаційний момент. Учитель повідомляє тему, мету уроку.

ІІ. Мотивація навчання.

ІІІ. Сприймання і усвідомлення поняття первісної.

Згадаємо приклад з механіки. Якщо t=0 v(0)=0, то при вільному падінні тіло на момент часу t пройде шлях (1). Формулу (1) знайшов Галілей експериментально.

Диференціюванням знаходимо швидкість: (2). Друге диференціювання дасть прискорення: (3), тобто прискорення стале.

Проте типовим для механіки є інший випадок: дано прискорення точки a(t), треба знайти закон зміни швидкості v(t), а також координату s(t).

Для розв’язування таких задач застосовують операцію інтегрування, обернену до операції диференціювання.


Детальніше...


вівторок, 13 жовтня 2020 р.


Тема уроку. Функції підприємця та складники підприємницької діяльностіМета уроку: активізувати та поглибити знання про підприємництво як виробничий ресурс; розкрити зміст підприємницької діяльності та її значення для ринкової економіки; розвити вміння розрізняти різні види підприємницької діяльності, виховувати повагу до підприємництва, цікавість до підприємницької діяльності.

Очікувані результати: учні повинні знати економічний зміст понять «підприємець», «підприємництво», характеризувати риси, які властиві підприємцю, назвати функції та передумови розвитку підприємництва; наводити приклади підприємств у виробничій, комерційній, посередницькій та фінансовій сферах.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання: додаткова література, комп'ютер, роздатковий  матеріал.

 

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 Учитель оголошує тему та мету уроку.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше...


пʼятниця, 11 жовтня 2019 р.Те, що чую, забуваю.
Те, що бачу, я пам’ятаю.
Те, що роблю, я розумію.
Конфуцій

Мета уроку: навчити учнів виконувати відсоткові розрахунки; розвивати логічне  мислення, увагу; виховувати загальну культуру мислення, наполегливість, самостійність, активність, кмітливість.
Тип уроку: формування умінь і навичок.
Обладнання: опорні конспекти (додаток А), сигнальні картки (додаток Б).

понеділок, 10 квітня 2017 р.

Тема уроку: Похідна функції

Мета уроку: формувати в учнів поняття про миттєву швидкість руху, ознайомити учнів із задачами, які приводять до поняття похідної;  розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уміння зіставляти процеси реального життя з математичними поняттями; виховувати культуру математичного мовлення й запису, інтерес до математики

Тип уроку: засвоєння нових знань

вівторок, 4 квітня 2017 р.Мета уроку: навчитись виконувати побудову графіків функцій y=sin x та y=cos x. Засвоїти властивості функцій та вчитись використовувати вивчені відомості під час розв'язування вправ.

вівторок, 28 березня 2017 р.

Урок-конкурс
Мета: узагальнити та повторити знання з теми "Типи економічних систем". Відпрацювати вміння застосовувати їх на практиці, порівнювати переваги й недоліки економічних систем, проводити економічний аналіз літературних творів.
Розвивати абстрактно-логічне, образне мислення, кмітливість, творчі здібності.
Виховувати в учнів економічну культуру, взаємоповагу, інтерес до економічного життя України.
Обладнання: індивідуальні картки із завданнями, фотокартки

Детальніше...

Мета уроку:
1) Освітня:
- Сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему;
- Розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття.
2) Розвиваюча:
- Сприяти розвитку в учнів вміння застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію;
3) Виховна - продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності. 

Завдання уроку:
- Вивчити нові поняття та визначення;
- Навчити самостійно працювати з інформацією;
- Закріпити отримані знання;
- Навчити взаємодіяти.
  Методи навчання:
- Пояснювально-ілюстративний;
- Евристичний.
Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: урок вивчення нових знань.